بخش های دانشکده بخش های دانشکده

« بازگشت

زمین آمار پیشرفته

نام درس زمین آمار پیشرفته
کد درس 8105550
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز