بخش های دانشکده

« بازگشت

مکانیک سنگ تخصصی

نام درس مکانیک سنگ تخصصی
کد درس 8105367
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز