بخش های دانشکده بخش های دانشکده

علی مرادزاده

علی مرادزاده

علی مرادزاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084565
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
آتنا بهرامی یاراحمدی تهیه مدل ژئومکانیکی جهت تحلیل پایداری یکی از چاه‌های نفتی ایران کارشناسی ارشد
علیرضا بردبار مدل سازی وارون دو بعدی فشرده داده های مغناطیسی کانسار سورک کارشناسی ارشد
پیام گمار مطالعه تحلیلی اثر تخلیه/ تزریق بر پایداری چاه های تکمیلی در مخازن هیدروکربوری- مطالعه موردی در یکی از میادین نفتی ایران کارشناسی ارشد
فرشاد ژولیده سر بهبود وارون سازی توام داده های میدان پتانسیل توسط قید گرادیان متقاطع و دو قطری سازی لنکزوس دکتری
محمدرضا اخوت پیش بینی تغییرات پارامترهای تولید در اثر بر هم کنش گاز و سیال مخزنی در حین تزریق دی اکسید کربن در عملیات ازدیاد برداشت نفت کارشناسی ارشد
علیرضا رحمتی ارزیابی مناطق مستعد زمین گرمایی نواحی اطراف کوه دماوند با تلفیق لایه های مختلف اکتشافی در محیط GIS کارشناسی ارشد
محمدتقی رحمتی زاد به کارگیری روشی جدید برای تفسیر و مدل‌سازی داده‌های مگنتوتلوریک به کمک پارامترهای سری و موازی تانسور امپدانس کارشناسی ارشد
مهتاب رشیدی فرد تخمین پارامترهای ناهمسانگردی سنگ مخزن با روش کندی-قطبش داده‌های پروفیل لرزه‌ای قائم با منبع متحرک کارشناسی ارشد
حمید صباغی جونی بکارگیری روش های هوشمند تلفیق داده های اکتشافی جهت شناسایی مناطق امید بخش کانی سازی مس در محدوده اکتشافی زفرقند استان اصفهان کارشناسی ارشد
الهام ثقفی مطالعه ژئوشیمیایی هیدروکربور مخازن آسماری و بنگستان میدان آغاجاری کارشناسی ارشد
میثاق شهبازگهروئی تخمین فشار منفذی با استفاده از داده های لرزه ای سه بعدی پیش از برانبارش در یکی از میادین جنوب ایران کارشناسی ارشد
علی رضا شهنازی تخمین میزان تراوایی با استفاده از نگارهای پتروفیزیکی مرسوم و داده های نگار تصویری دو قطبی برشی برای یکی از مخازن جنوب ایران کارشناسی ارشد
محسن شجری بهبود تخمین تراوایی با استفاده نگارهای معمولی، تصویری و ان ام آر در یکی از مخازن جنوب ایران کارشناسی ارشد
میلاد تیموری اشتیانی ارزیابی خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن جهت شبیه سازی تزریق آب کربناته در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 21 - 37 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اکتشاف مواد معدنی فلزی 8105555 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
ژئوفیزیک زیست محیطی 8105415 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
مدیریت و طراحی پروژه های اکتشافی 8105606 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 17:00) 1396/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
اکتشاف منابع ژئوترمال 8105557 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/30(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی 8105366 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/21(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
سمینار 1 8105598 1 04 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
اکتشاف مواد معدنی فلزی 8105555 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/24 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1395
ژئوفیزیک زیست محیطی 8105415 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/24 | 16:00 - 18:00 ترم اول 1395
مدیریت و طراحی پروژه های اکتشافی 8105606 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 17:00) 1395/10/24 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
اکتشاف کانی های فلزی 8105025 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/28 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
اکتشاف منابع ژئوترمال 8105557 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1395/03/28 | 18:00 - 20:00 ترم دوم 1394
تحلیل داده های ژئوفیزیک اکتشافی 8105609 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/20 | 14:00 - 15:00 ترم دوم 1394
سمینار 1 8105598 1 02 ( - ) | - ترم دوم 1394
مباحث ویژه 2 8105357 3 01 ( - ) 1395/03/21 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
ژئوفیزیک زیست محیطی 8105415 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
طراحی پروژه های ژئوشیمیایی 8105249 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/17 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مدیریت پروژه های اکتشافی 8105240 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 21 - 37 از 37 نتیجه
از 2