بخش های دانشکده بخش های دانشکده

« بازگشت

اکتشاف منابع ژئوترمال

نام درس اکتشاف منابع ژئوترمال
کد درس 8105557
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز