بخش های دانشکده بخش های دانشکده

« بازگشت

وارون سازی لرزه ای در بازیابی مقاومت لرزه ای

نام درس وارون سازی لرزه ای در بازیابی مقاومت لرزه ای
کد درس 8105639
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز