بخش های دانشکده بخش های دانشکده

خردایش و طبقه بندی

نام درس خردایش و طبقه بندی
کد درس 8105375
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز