بخش های دانشکده بخش های دانشکده

« بازگشت

آزمایشگاه خردایش و طبقه بندی

نام درس آزمایشگاه خردایش و طبقه بندی
کد درس 8105376
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز