بخش های دانشکده بخش های دانشکده

« بازگشت

خردایش پیشرفته

نام درس خردایش پیشرفته
کد درس 8105434
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز