بخش های دانشکده بخش های دانشکده

« بازگشت

زبان تخصصی معدن

نام درس زبان تخصصی معدن
کد درس 8105091
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز