بخش های دانشکده بخش های دانشکده

« بازگشت

مبانی اکتشاف مواد معدنی

نام درس مبانی اکتشاف مواد معدنی
کد درس 8105195
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز