بخش های دانشکده بخش های دانشکده

« بازگشت

زمین شناسی مخازن کربناته

نام درس زمین شناسی مخازن کربناته
کد درس 8105649
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز