بخش های دانشکده

مکانیک شکست

نام درس مکانیک شکست
کد درس 8105466
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز