بخش های دانشکده بخش های دانشکده

« بازگشت

انتقال مواد در فرآیندهای فرآوری

نام درس انتقال مواد در فرآیندهای فرآوری
کد درس 8105385
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز