بخش های دانشکده بخش های دانشکده

« بازگشت

بیوتکنولوژی در محیط زیست معدنی

نام درس بیوتکنولوژی در محیط زیست معدنی
کد درس 8105417
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز