بخش های دانشکده

« بازگشت

ژئوتکنیک

نام درس ژئوتکنیک
کد درس 8105114
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز