بخش های دانشکده بخش های دانشکده

« بازگشت

فرآیندهای تبدیل و انتقال جرم و مدل سازی

نام درس فرآیندهای تبدیل و انتقال جرم و مدل سازی
کد درس 8105395
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز