بخش های دانشکده بخش های دانشکده

« بازگشت

طراحی پروژه های ژئوشیمیایی

نام درس طراحی پروژه های ژئوشیمیایی
کد درس 8105249
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز