بخش های دانشکده بخش های دانشکده

« بازگشت

تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی

نام درس تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی
کد درس 8105366
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز