بخش های دانشکده بخش های دانشکده

« بازگشت

ژئوفیزیک زیست محیطی

نام درس ژئوفیزیک زیست محیطی
کد درس 8105415
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز