رویدادها رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

ارزشیابی طبق آیین نامه

ارزشیابی طبق آیین نامه


  پیرو ارسال آیین نامه جدید مقطع کارشناسی ارشد، ماده 20 آیین نامه مذکور درخصوص ارزشیابی پایان نامه جهت استحضار و صدور دستور رعایت آن ارسال می‌گردد.

الف -  نمره از  19  تا 20  :  عالی

ب -  نمره از  18  تا  99/18  :  بسیار خوب

ج -  نمره از  16  تا  99/17  :  خوب

د -  نمره از  14  تا  99/15  :  قابل قبول

و -  نمره کمتر از  14  :  غیرقابل قبول