رویدادها رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

امتحان زبان جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی

امتحان زبان جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی


امتحان زبان جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی

95.1.24

عطف به نامه شماره 377084 مورخ 9/12/94، مبنی بر معرفی دانشجویان دکترای واجد شرایط جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی 5 ماهه با حمایت دانشگاه، با توجه به اطلاع حاصله از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدرک زبان معتبر و مورد قبول آن وزارت آزمون MSRT می‌باشد.