رویدادها رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه جدید دکتری تخصصی

آیین نامه جدید دکتری تخصصی


احتراماً، به پیوست تصویر آیین نامه مقطع دکتری تخصصی(Ph.D) به  شماره 57209/21 مورخ 1389/9/17 مصوب  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تصویر دستورالعمل اجرایی آیین نامه مذکوربه شیوه آموزشی-پژوهشی که در جلسه مورخ 1392/5/23 شورای آموزشی دانشگاه تهران مطرح  وتصویب شده، ارسال می گردد. به استحضار می رساند؛ مفاد آیین نامه مذکور و  دستورالعمل اجرایی مربوط  برای ورودیهای سال 1392 مقطع مذکور(از طریق آزمون دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرش بدون آزمون،شیوه نامه و ...) و پس از آن لازم الاجراست.

 

ضمیمه1
 

ضمیمه2 ضمیمه3 ضمیمه4