رویدادها رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین دوره انتخابات شورا صنفی دانشجویان پردیس دانشکده های فنی

برگزاری اولین دوره انتخابات شورا صنفی دانشجویان پردیس دانشکده های فنی


برگزاری اولین دوره انتخابات شورا صنفی دانشجویان پردیس دانشکده های فنی

94.11.15

نظر به برگزاری اولین دوره انتخابات شورا صنفی دانشجویان پردیس دانشکده های فنی،  جهت ثبت نام در انتخابات شورا صنفی دانشجویان به آدرس سایت http://engstudent.ut.ac.ir مراجعه فرمایند. همچنین مدّت زمان مورد نظر جهت ثبت نام از تاریخ 1/11/94 لغایت 15/11/94 می باشد