رویدادها رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

حداقل و حداکثر واحد قابل اخذ دانشجویان کارشناسی ارشد

حداقل و حداکثر واحد قابل اخذ دانشجویان کارشناسی ارشد


حداقل و حداکثر واحد قابل اخذ دانشجویان کارشناسی ارشد .

94.7.18

حداقل و حداکثر واحد قابل اخذ دانشجویان کارشناسی ارشد

بر اساس ماده 7 آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 92 به بعد، تعداد واحد درسی را که دانشجو باید در هر نیمسال تحصیلی اخذ نماید حداقل 8 و حداکثر 12 است..