رویدادها رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

دومین کنفرانس اجرای پروژه به روش EPC

دومین کنفرانس اجرای پروژه به روش EPC


دومین کنفرانس اجرای پروژه به روش EPC

93.6.3

به پیوست پوستردومین کنفرانس اجرای پروژه به روش EPC مرکز آموزش بازرگانی جهت شرکت علاقمندان در این کنفرانس قرار داده شده است.

پوستر