رویدادها رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی


 هادی عبداللهی
 استادیار
 شماره تماس:82084567
 اتاق 1st floor
 پست الکترونیکی: h_abdollahi@ut.ac.ir