رویدادها رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

ویرایش خ39 فاصله زمانی میان تاریخ دفاع و صدور گواهی فراغت از تحصیل درخصوص فارغ التحصیلان

ویرایش خ39 فاصله زمانی میان تاریخ دفاع و صدور گواهی فراغت از تحصیل درخصوص فارغ التحصیلان


فاصله زمانی میان تاریخ دفاع و صدور گواهی فراغت از تحصیل درخصوص فارغ التحصیلان

94.7.18

 موضوع تعیین تکلیف فاصله زمانی میان تاریخ دفاع و صدور گواهی فراغت از تحصیل درخصوص فارغ التحصیلان در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی مورخ 94/8/4 مطرح و با پیشنهاد فرصت سه ماهه استفاده از امکانات دانشگاه موافقت گردید.