بازه ثبت نام دانشجویان شاغل به تحصیل و مجاز به تحصیل

بازه ثبت نام دانشجویان شاغل به تحصیل و مجاز به تحصیل


95.6.15

بازه ثبت نام دانشجویان شاغل به تحصیل و مجاز به تحصیل ( دارای سنوات تحصیلی مجاز و یا عدم مشروطی بیش از حدنصاب ) کلیه مقاطع تحصیلی برای نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 تا تاریخ 17/6/1395 تمدید گردیده است .