برنامه امتحانی ترم جاری مقطع تحصیلات تکمیلی

برنامه امتحانی ترم جاری مقطع تحصیلات تکمیلی


95.10.7

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا جهت اطلاع از برنامه امتحانی ترم جاری به منو آموزش --- دوره تحصیلات تکمیلی---- مقطع ارشد/ دکترا مراجعه نموده و برنامه امتحانی خود را از قسمت برنامه امتحانی دریافت نمایند.