جلسه دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری-افشین نمیرانیان

جلسه دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری-افشین نمیرانیان


اعلام دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری

عنوان: بررسی مکانیزم جدایش مولیبدنیت از کنسانتره حاوی کانیهای مس و مولیبدن با استفاده از میکروفلوتاسیون

دانشجو: افشین نمیرانیان

اساتید راهنما: دکتر محمد نوع پرست – دکتر سید ضیاالدین شفائی تنکابنی

تاریخ: یکشنبه، 30 دی ماه 1397 

زمان: 6 عصر

مکان: اتاق 1 دانشکده مهندسی معدن