سخنرانی علمی - کاربردی انجمن تونل ایران

سخنرانی علمی - کاربردی انجمن تونل ایران


95.2.22


انجمن تونل ایران با همکاری انجمن مکانیک سنگ ایران و دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران  برگزار کرد:


موضوع :
مروری بر تجربیات طراحی و ساخت تونل
براساس تحلیل تغییرشکل های کنترل شده سنگ و خاک (ADECO-RS)

ارائه دهنده :

PIETRO LUNARDI
وزیر اسبق راه و ترابری ایتالیا و عضوهیات علمی دانشگاه های فلورانس و پارما

زمان برگزاری: 

سه شنبه 21 اردیبهشت ماه 1395
  ساعت 19-15

محل برگزاری:

خیابان کارگر شمالی، بعد از
تقاطع جلال آل احمد، پردیس 2 دانشکده فنی
دانشگاه تهران، آمفی تاتر ساختمان مرکزی