بخش های دانشکده بخش های دانشکده

سامان جهان بخشی

سامان جهان بخشی

سامان جهان بخشی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084260
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک سیالات 8105218 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1400/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
ترمودینامیک 8105587 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مکانیک سیالات 8105218 3 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:30) 1400/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
نمایش 3 نتیجه
شماره تماس: 82084260
پست الکترونیکی: