بخش های دانشکده

سامان جهان بخشی

سامان جهان بخشی

سامان جهان بخشی    (EN Page)

شماره تماس: 82084260
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پتروفیزیک، مبانی نمودارگیری و چاه آزمایی 8105662 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم دوم 1400
مهندسی مخازن هدروکربوری 8105664 2 01 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1400
مکانیک سیالات 8105218 3 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:30) 1400/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
نمایش 3 نتیجه
شماره تماس: 82084260
پست الکترونیکی: