بخش های دانشکده

محمود احتشام زاده افشارقاسم

change-logo

محمود احتشام زاده افشارقاسم (بازنشسته)   (EN Page)

شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
  • مقالات و کتب

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی