بخش های دانشکده

جمشید روح شهباز

change-logo

جمشید روح شهباز (بازنشسته)   (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رجب اصغری دستجردکی کاهش اکسید آهن در محصول سیلیس کارشناسی ارشد دانلود 1379
امیر خودرس حقیقی استفاده از روش های RS و GIS برای مطالعه دگرسانی گرمابی در اندیس معدنی مس- طلا سربیشه جنوب بیرجند کارشناسی ارشد دانلود 1385
حسین رضا بیگ بررسی تولید کربنات کلسیم رسوبی در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1384
اصغر شرقی نمین بررسی پتانسیل یابی پوزولان در استان زنجان با استفاده از روش مدرن اکتشاف (تلفیق دورسنجی- سامانه زمین مرجع- زمین شناسی) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/19
مجید طاطاری فرآوری کانسنگ آندالوزیت بزمان (سیستان و بلوچستان) کارشناسی ارشد 1384
گلپیرا علمی اسدزاده بررسی ارتباط بین میزان سایش وبافت سنگ درنمونه هایی ازسنگهای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1383
بابک فتوحی فـرآوری کانسنـگ اکسیـده طلای کـوه زر کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمد کنشلو بررسی امکان فرآوری زئولیت افتر سمنان کارشناسی ارشد دانلود 1380/07/22
مهدی طاهری مقدم مطالعه و بررسی جهت بهبود راندمان کارخانه کانه آرائی معدن سرب راونج کارشناسی ارشد دانلود 1374/11/26
نادر فتحیان پور بررسی ژنتیک، ارزیابی اکتشافات و برآورد ذخیره کانسار روی و سرب مهدی آباد یزد کارشناسی ارشد 1369
علی مرادزاده بررسی مسائل اکتشافی معدن سرب و روی عمارت کارشناسی ارشد 1369