بخش های دانشکده بخش های دانشکده

سید وحیدالدین فتاح پور

سید وحیدالدین فتاح پور

سید وحیدالدین فتاح پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61114569
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استاتیک 8105008 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1397/10/26 (10:30 - 14:00) ترم اول 1397
مقاومت مصالح 8105213 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/11/03 (10:30 - 14:00) ترم اول 1397
کارآموزی 1 8105393 0 13 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 10 نامشخص نامشخص 3963
استاتیک 8105008 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (14:00 - 18:00) ترم اول 1396
مباحث ویژه 8105291 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مقاومت مصالح 8105213 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/11/04 (14:00 - 18:00) ترم اول 1396
نمایش 7 نتیجه
از 1