بخش های دانشکده بخش های دانشکده

محمدحسین خسروی

محمدحسین خسروی

محمدحسین خسروی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 2 8105394 0 01 نامشخص نامشخص 3983
مکانیک سنگ و آزمایشگاه 8105121 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/07 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
آزمایشگاه مبانی مکانیک سنگ 8105221 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) نامشخص ترم دوم 1398
طراحی و اجرای فضاهای زیرزمینی 8105457 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
زبان تخصصی معدن 8105091 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی مکانیک سنگ 8105219 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارآموزی 1 8105393 0 18 نامشخص نامشخص 3973
آزمایشگاه مبانی مکانیک سنگ 8105221 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1397
طراحی و اجرای فضاهای زیرزمینی 8105457 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
مبانی مکانیک سنگ 8105219 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
زبان تخصصی معدن 8105091 2 01 1397/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
مبانی مکانیک سنگ 8105219 2 01 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مهندسی دیواره های شیب دار 8105368 2 01 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کارآموزی 1 8105393 0 09 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 16 نامشخص نامشخص 3963
آزمایشگاه مبانی مکانیک سنگ 8105221 1 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1396
طراحی و اجرای فضاهای زیرزمینی 8105457 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مبانی مکانیک سنگ 8105219 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
بارگیری و انتقال مواد 8105253 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
زبان تخصصی معدن 8105091 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3