بخش های دانشکده

محمدحسین خسروی

محمدحسین خسروی

محمدحسین خسروی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 82084398
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سیدسینا احمدی نصرآبادی مدلسازی فیزیکی دیواره حائل صلب تحت مدهای حرکتی انتقالی، چرخشی و مرکب کارشناسی ارشد
محسن عالی داریان بررسی تغییرات چسبندگی و زاویه اصطکاک آنی سنگ بکر در پروسه برش کارشناسی ارشد
علیرضا بهرامی مدلسازی تحلیلی و فیزیکی دیوار حائل صلب تحت مد انتقالی انفعالی کارشناسی ارشد
حامد فرج الهی ارزیابی کاربردها و محدودیت های شاخص راکبولت خوری توده سنگ (RSF) بر اساس کلاس های رفتاری تو ده سنگ : مطالعه موردی تونل البرز کارشناسی ارشد
علی قنبری مطالعه ی آزمایشگاهی کاربرد محصول جانبی کارخانه ی منیزیم فردوس (سیلیکات کلسیم) در بهسازی خاک کارشناسی
احسان حسین پور مطالعات آزمایشگاهی استفاده از باطله فرآیند احیاء منیزیم در تهیه ترکیب تزریق کارشناسی
علیرضا جنگی بهینه سازی تعداد قطعات سگمنتی به عنوان پوشش نگهداری تونل به روش عددی با درنظر گرفتن ظرفیت باربری کارشناسی
امیر خیرابادی مطالعه مکانیزم قوس زدگی اطراف تونل با استفاده از میز اصطکاک پایه و مدل سازی عددی. کارشناسی
آرین خیری مدلسازی فیزیکی و عددی فشار زمین وارد بر دیوارهای حاثل صلب ساخته شده در جلوی شیروانیهای سنگی کارشناسی ارشد
پویان مشکین فام پستکی مدلسازی عددی مکانیزم توزیع جابجایی و تنش در تست دریچه (Trap door test) کارشناسی
حسین معزغلامی مطالعه‌ی مکانیزم‌های شکست برشی و کششی در شیروانی‌های تحت حفاری کارشناسی
امیر محمدی بررسی تأثیر جهت‌داری ناپیوستگی‌ها و مکانیزم ناپایداری تونل با استفاده از میز اصطکاک پایه کارشناسی
امین مختاری دوقزلو مطالعه و ارزیابی پارامترهای موثر در سیستم ترابری کارگاه استخراج جدید معدن زغال سنگ پروده طبس و پیشنهاد مناسب ترین روش ترابری کارشناسی
عباس نوروزی نیارق مطالعه و بررسی تاثیر همگرایی تونل بر زون گسیختگی اطراف تونل با استفاده از آنالیز تصویری و میز اصطکاک پایه کارشناسی
علیرضا سجادپور مدلسازی عددی شعاع نفوذ دوغاب پایه سیلیکاتی در خاک دانه ای کارشناسی
اراز شریف دلجوئی توسعه روش تحلیلی تنش جانبی وارد بر دیواره حائل ساخته شده، در مجاورت شیروانی های سنگی. کارشناسی
فرهاد سلیمانی مطالعه آزمایشگاهی تاثیر خصوصیات دوغاب پایه سیلیکاتی بر شعاع نفوذ در خاک دانه ای کارشناسی

نام نوع تلفن آدرس
مکانیک سنگ پژوهشی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک سنگ پیشرفته 8105217 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
طراحی و اجرای فضاهای زیرزمینی 8105457 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مکانیک سنگ و آزمایشگاه 8105121 3 01 | هرهفته شنبه (12:00 - 13:00) 1400/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
زبان تخصصی معدن 8105091 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مکانیک سنگ و آزمایشگاه 8105121 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:00) 1399/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
کارآموزی 2 8105394 0 01 نامشخص نامشخص 3983
طراحی و اجرای فضاهای زیرزمینی 8105457 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
آزمایشگاه مبانی مکانیک سنگ 8105221 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) نامشخص ترم دوم 1398
مکانیک سنگ و آزمایشگاه 8105121 3 01 | هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/07 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
زبان تخصصی معدن 8105091 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی مکانیک سنگ 8105219 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارآموزی 1 8105393 0 18 نامشخص نامشخص 3973
طراحی و اجرای فضاهای زیرزمینی 8105457 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
آزمایشگاه مبانی مکانیک سنگ 8105221 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1397
مبانی مکانیک سنگ 8105219 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
زبان تخصصی معدن 8105091 2 01 1397/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
مبانی مکانیک سنگ 8105219 2 01 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مهندسی دیواره های شیب دار 8105368 2 01 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کارآموزی 1 8105393 0 09 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 16 نامشخص نامشخص 3963
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
شماره تماس: 82084398
پست الکترونیکی: