بخش های دانشکده

سیدمحمدمهدی میرعابدی

سیدمحمدمهدی میرعابدی

سیدمحمدمهدی میرعابدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 

نام نوع تلفن آدرس
استخراج معدن پژوهشی
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: