بخش های دانشکده

گالری تصاویر

عکسهای قدیمی از اساتید دانشکده مهندسی معدن

دفتر کار پروفسور میرمحمدعلی میرمحمدی در انستیتو کانی شناسی دانشگاه هامبورگ آلمان در طی دوره دکتری - 1958 بعضی از اساتید دانشکده مهندسی معدن در دهه 60
سخنرانی پروفسور میرمحمدعلی میرمحمدی در دانشگاه پلی تکنیک در دهه 60  مهندس رحمان صمدزادگان در آزمایشگاه استخراج معدن
پروفسور میرمحمدعلی میرمحمدی در دهه 60 پروفسور میرمحمدعلی میرمحمدی در دهه 60