گرایش های دانشکده

 

ریاست دانشکده مهندسی معدن

دکتر عباس مجدی

معاون تحصیلات تکمیلی و آموزش

دکتر علی مرادزاده

معاون اداری و مالی و پژوهشی

دکتر هادی عبداللهی