گرایش های دانشکده

 

ریاست دانشکده مهندسی معدن

دکتر عباس مجدی

معاون تحصیلات تکمیلی و آموزش

دکتر علی مرادزاده

معاون پژوهشی و روابط بین الملل

دکترمحمد حسین خسروی

معاون اداری و مالی

دکتر هادی عبداللهی

سرپرست مرکز کامپیوتر

دکتر میثم عابدی

مدیر امور بین الملل

دکتر گلناز جوزانی کهن 

 

 

 

مسئول سایت کامپیوتر و وب سایت

مهندس افسانه فرشیان