بخش های دانشکده بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 828 نتیجه
از 42
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تکنیک های بهینه سازی استخراج زیرزمینی 8105651 3 دکتری استخراج معدنMine Exploitation 01 عباس مجدی هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30) 1399/03/25 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه کانی شناسی 8105320 1 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 02 میر صالح میر محمدی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آشنایی با مهندسی معدن و صنایع معدنی 8105026 1 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 عباس مجدی هرهفته پنج شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/06 (16:00 - 18:00)
آمار و احتمالات مهندسی 8105323 3 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 علی اصغر خدایاری هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1399/03/25 (10:30 - 12:30)
ژئوشیمی اکتشافی 8105258 2 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 گلناز جوزانی کهن هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/01 (10:30 - 12:30)
ژئوفیزیک اکتشافی و عملیات 8105220 3 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 میثم عابدی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1399/03/31 (08:30 - 10:30)
معدن کاری سطحی 8105277 2 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 مهدی یاوری شهرضا هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (14:00 - 18:00)
مکانیک سنگ و آزمایشگاه 8105121 3 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 محمدحسین خسروی هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) 1399/03/24 (10:30 - 12:30)
حفاری و انفجار پیشرفته 8105468 3 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 حسن بخشنده هرهفته یک شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/03 (10:30 - 12:30)
ژئوفیزیک اکتشافی پیشرفته 8105553 2 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 میثم عابدی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00)
خردایش پیشرفته 8105434 2 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 محمد نوع پرست هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (10:30 - 12:30)
هیدرومتالورژی پیشرفته 8105285 3 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه روش های تجزیه مواد معدنی 8105160 1 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 گلناز جوزانی کهن هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
روش های تجزیه مواد معدنی 8105158 1 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 گلناز جوزانی کهن هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (10:30 - 12:30)
بیوتکنولوژی در محیط زیست معدنی 8105417 2 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 هادی عبداللهی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00)
کنترل و دفع مواد زائد و پساب ها 8105562 3 دکتری استخراج معدنMine Exploitation 01 مهدی قراباغی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (08:30 - 10:30)
طراحی و اجرای فضاهای زیرزمینی 8105457 3 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 محمدحسین خسروی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/03 (10:30 - 12:30)
زمین شناسی اقتصادی 8105092 2 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 میر صالح میر محمدی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
اکتشاف منابع ژئوترمال 8105557 2 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 علی مرادزاده هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/01 (08:30 - 10:30)
مکانیک شکست 8105466 3 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 ابوالفضل عبدالهی پور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 828 نتیجه
از 42