بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 962 نتیجه
از 49
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
هیدروژئولوژی و زهکشی 8105659 2 کارشناسی فرآوری مواد معدنیMineral Processing 01 فرامرز دولتی ارده جانی هرهفته (14:00 - 16:00) -
حقوق و قانون معادن 8105655 1 کارشناسی فرآوری مواد معدنیMineral Processing 01 علی مرادزاده هرهفته (10:30 - 12:00) -
آمار و احتمالات مهندسی 8105323 3 کارشناسی فرآوری مواد معدنیMineral Processing 01 رضا یزدان پرست هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) -
روش های پیشرفته آنالیز دستگاهی 8105648 3 کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنیMineral Processing 01 گلناز جوزانی کهن هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
روش های پیشرفته آنالیز دستگاهی 8105648 3 کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنیMineral Processing 01 بهروز اسرافیلی دیزجی هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
شکست هیدرولیکی در مخازن هیدروکربوری 8105665 2 کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنیMineral Processing 01 ابوالفضل عبدالهی پور هرهفته (16:00 - 18:00) -
مهندسی مخازن هدروکربوری 8105664 2 کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنیMineral Processing 01 سامان جهان بخشی هرهفته (16:00 - 18:00) -
مکانیک محیط های متخلخل 8105660 3 کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنیMineral Processing 01 ابوالفضل عبدالهی پور هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
زمین شناسی نفت 8105663 2 کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنیMineral Processing 01 بهروز اسرافیلی دیزجی هرهفته (14:00 - 16:00) -
متدهای اکتشاف سطحی 8105647 3 کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنیMineral Processing 01 علی مرادزاده هرهفته (14:00 - 15:30) | نیمه دوم ترم (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم (16:00 - 18:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
حفر چاه و فضاهای زیرزمینی 8105658 2 کارشناسی فرآوری مواد معدنیMineral Processing 01 حسن بخشنده امنیه هرهفته (14:00 - 16:00) -
آمار و احتمالات مهندسی 8105323 3 کارشناسی فرآوری مواد معدنیMineral Processing 01 علی اصغر خدایاری هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
ژئوشیمی مخزن پیشرفته 8105635 3 کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنیMineral Processing 01 علی شکاری فرد هرهفته (14:00 - 17:00) -
پتروفیزیک، مبانی نمودارگیری و چاه آزمایی 8105662 3 کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنیMineral Processing 01 علی مرادزاده هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
پتروفیزیک، مبانی نمودارگیری و چاه آزمایی 8105662 3 کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنیMineral Processing 01 سامان جهان بخشی هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
وارون سازی لرزه ای در بازیابی مقاومت لرزه ای 8105639 3 کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنیMineral Processing 01 علی مرادزاده هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
هیدروژئولوژی و زهکشی 8105659 2 کارشناسی فرآوری مواد معدنیMineral Processing 01 فرامرز دولتی ارده جانی هرهفته (14:00 - 16:00) -
آمار و احتمالات مهندسی 8105323 3 کارشناسی فرآوری مواد معدنیMineral Processing 01 علی اصغر خدایاری هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) -
زمین شناسی مخازن کربناته 8105649 3 کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنیMineral Processing 01 علی شکاری فرد هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) -
شکست هیدرولیکی در مخازن هیدروکربوری 8105665 2 کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنیMineral Processing 01 ابوالفضل عبدالهی پور هرهفته (16:00 - 18:00) -
نمایش 1 - 20 از 962 نتیجه
از 49