بخش های دانشکده بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 728 نتیجه
از 37
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8105248 3 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 علیرضا کارگر هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
فلوتاسیون پیشرفته 8105272 2 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 مهدی قراباغی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/30 (14:00 - 16:00)
زمین آمار پیشرفته 8105550 3 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 امید اصغری هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30)
هیدروژئولوژی پیشرفته 8105231 2 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 فرامرز دولتی ارده جانی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30)
روش های پیشرفته آنالیز دستگاهی 8105648 3 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 گلناز جوزانی کهن | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30)
کانه آرایی پیشرفته 8105433 2 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 محمد نوع پرست هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
مدل سازی و شبیه سازی پیشرفته سیستم های فراوری مواد معدنی 8105561 3 دکتری استخراج معدنMine Exploitation 01 اکبر فرزانگان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/11/02 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه روش های تجزیه مواد معدنی 8105160 1 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 گلناز جوزانی کهن هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
روش های تجزیه مواد معدنی 8105158 1 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 گلناز جوزانی کهن هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (10:30 - 12:30)
مکانیک محیط های پیوسته در سنگ 8105403 3 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 علیرضا کارگر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/30 (08:30 - 10:30)
طراحی و تحلیل آزمایش ها 8105437 2 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30)
چالزنی و انفجار 8105246 2 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 حسن بخشنده هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
زمین شناسی اقتصادی 8105092 2 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 میر صالح میر محمدی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (14:00 - 16:00)
ژئوشیمی زیست محیطی 8105398 3 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 فرامرز دولتی ارده جانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30)
حفاری اکتشافی 8105299 2 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 علی مرادزاده هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/28 (10:30 - 12:30)
ژئوفیزیک اکتشافی 1 8105243 2 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 میثم عابدی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00)
برداشت زمین شناسی 8105034 1 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 میر صالح میر محمدی هفته چهاردهم پنج شنبه (08:00 - 16:00) | هفته چهاردهم جمعه (08:00 - 16:00) نامشخص
فلوتاسیون 8105379 2 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/28 (08:30 - 10:30)
ژئوشیمی اکتشافی 1 8105118 2 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 گلناز جوزانی کهن هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30)
بازدید زمین و معدن 8105070 1 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 سیدمحمدمهدی میرعابدی هفته هفدهم پنج شنبه (07:30 - 16:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 728 نتیجه
از 37