بخش های دانشکده بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 982 نتیجه
از 50
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
هیدروژئولوژی و زهکشی 8105659 2 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 فرامرز دولتی ارده جانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30)
هیدروژئولوژی و زهکشی 8105659 2 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 02 فرامرز دولتی ارده جانی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/03 (14:00 - 16:00)
حقوق و قانون معادن 8105655 1 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 علی مرادزاده هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/02 (10:30 - 12:30)
آمار و احتمالات مهندسی 8105323 3 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 علی اصغر خدایاری | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
فلوتاسیون پیشرفته 8105272 2 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 مهدی قراباغی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30)
زمین آمار پیشرفته 8105550 3 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 امید اصغری هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1400/11/02 (10:30 - 12:30)
هیدروژئولوژی پیشرفته 8105231 2 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 فرامرز دولتی ارده جانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/04 (10:30 - 12:30)
روش های پیشرفته آنالیز دستگاهی 8105648 3 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 گلناز جوزانی کهن | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1400/10/29 (10:30 - 12:30)
کانه آرایی پیشرفته 8105433 2 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 محمد نوع پرست هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
پتروفیزیک پیشرفته 8105615 2 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 غلامحسین نوروزی باغکمه هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30)
دینامیک سنگ پیشرفته 8105342 3 دکتری مکانیک سنگRock Mechanics 01 مهدی موسوی | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1400/11/06 (10:30 - 12:30)
تحلیل داده های ژئوفیزیک اکتشافی 8105609 3 دکتری مکانیک سنگRock Mechanics 01 غلامحسین نوروزی باغکمه هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1400/10/29 (10:30 - 12:30)
بیوتکنولوژی در محیط زیست معدنی 8105417 2 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 هادی عبداللهی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/05 (14:00 - 16:00)
مهندسی انفجار 8105504 2 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 حسن بخشنده امنیه هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30)
کارتوگرافی 8105200 1 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 عباس بحرودی هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) 1400/11/05 (14:00 - 16:00)
طراحی و تحلیل آزمایش ها 8105437 2 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/06 (10:30 - 12:30)
الکتروشیمی در فرآوری مواد معدنی 8105578 3 دکتری مکانیک سنگRock Mechanics 01 هادی عبداللهی | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1400/11/02 (14:00 - 16:00)
ژئوشیمی زیست محیطی 8105398 3 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 فرامرز دولتی ارده جانی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1400/11/06 (10:30 - 12:30)
ژئوفیزیک زیست محیطی 8105415 2 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 علی مرادزاده هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
ژئوشیمی اکتشافی 8105258 2 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 گلناز جوزانی کهن هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/06 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 982 نتیجه
از 50