بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 956 نتیجه
از 48
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
زمین شناسی مخازن کربناته 8105649 3 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 علی شکاری فرد | هرهفته (07:30 - 09:00) -
فیزیک سنگ (راک فیزیک) 8105632 3 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 محمد امامی نیری هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) -
تکنیک های بهینه سازی استخراج روباز 8105650 3 دکتری مکانیک سنگRock Mechanics 01 مهدی رحمان پور هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
تکنیک های بهینه سازی استخراج زیرزمینی 8105651 3 دکتری مکانیک سنگRock Mechanics 01 عباس مجدی هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
حفر چاه و فضاهای زیرزمینی 8105658 2 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 حسن بخشنده امنیه هرهفته (14:00 - 16:00) -
هیدروژئولوژی و زهکشی 8105659 2 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 فرامرز دولتی ارده جانی هرهفته (16:00 - 18:00) -
پتروفیزیک، مبانی نمودارگیری و چاه آزمایی 8105662 3 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 علی مرادزاده هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
پتروفیزیک، مبانی نمودارگیری و چاه آزمایی 8105662 3 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 سامان جهان بخشی هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
ژئوفیزیک لرزه ای 8105668 3 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 رضا محبیان هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
ژئومکانیک مخازن هیدروکربوری 8105661 3 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 ابوالفضل عبدالهی پور هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
وارون سازی لرزه ای در بازیابی مقاومت لرزه ای 8105639 3 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 علی مرادزاده هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
حقوق و قانون معادن 8105655 1 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 علی مرادزاده هرهفته (16:00 - 18:00) -
هیدروژئولوژی و زهکشی 8105659 2 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 02 فرامرز دولتی ارده جانی هرهفته (16:00 - 18:00) -
آمار و احتمالات مهندسی 8105323 3 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 علی اصغر خدایاری هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) -
روش های پیشرفته آنالیز دستگاهی 8105648 3 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 گلناز جوزانی کهن هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
روش های پیشرفته آنالیز دستگاهی 8105648 3 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 سهیلا اصلانی هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
زمین شناسی مخازن کربناته 8105649 3 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 گلناز جوزانی کهن هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
شکست هیدرولیکی در مخازن هیدروکربوری 8105665 2 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 ابوالفضل عبدالهی پور هرهفته (14:00 - 16:00) -
مکانیک محیط های متخلخل 8105660 3 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 ابوالفضل عبدالهی پور هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
مهندسی مخازن هدروکربوری 8105664 2 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 سامان جهان بخشی هرهفته (14:00 - 16:00) -
نمایش 1 - 20 از 956 نتیجه
از 48