بخش های دانشکده بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 932 نتیجه
از 47
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آشنایی با مهندسی معدن و صنایع معدنی 8105026 1 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 عباس مجدی هفته هفدهم جمعه (08:00 - 16:00) 1399/11/09 (16:00 - 18:00)
آمار و احتمالات مهندسی 8105323 3 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 علی اصغر خدایاری هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
خدمات فنی در معادن 8105020 2 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 مهدی رحمان پور هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/08 (08:30 - 10:30)
خدمات فنی در معادن 8105020 2 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 02 سیدمحمدمهدی میرعابدی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/08 (08:30 - 10:30)
ژئوشیمی اکتشافی 8105258 2 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 گلناز جوزانی کهن هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30)
ژئوفیزیک اکتشافی و عملیات 8105220 3 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 میثم عابدی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) 1399/11/04 (08:30 - 10:30)
معدن کاری سطحی 8105277 2 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 مهدی یاوری شهرضا هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/07 (14:00 - 16:00)
مکانیک سنگ و آزمایشگاه 8105121 3 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 محمدحسین خسروی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:00) 1399/11/04 (14:00 - 16:00)
مکانیک سنگ و آزمایشگاه 8105316 3 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 سهیلا اصلانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00)
زمین آمار پیشرفته 8105392 3 دکتری استخراج معدنMine Exploitation 01 حسن بخشنده | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30)
ریاضی مهندسی 8105359 3 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 امید اصغری هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
روش و ارائه تحقیق 8105524 2 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 محمد نوع پرست هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) 1399/11/05 (14:00 - 16:00)
ابزاربندی و آزمایش های صحرایی 8105460 2 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 مهدی موسوی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه روش های تجزیه مواد معدنی 8105160 1 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 گلناز جوزانی کهن هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی کانه آرایی 8105238 1 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 محمد نوع پرست هرهفته شنبه (18:00 - 19:00) نامشخص
استاتیک 8105008 3 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 ابوالفضل عبدالهی پور هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/04 (08:30 - 10:30)
اقتصاد معدن 8105023 2 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 مهدی رحمان پور هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00)
اکتشاف مواد معدنی غیرفلزی 8105556 2 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 میر صالح میر محمدی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (10:00 - 12:00)
اکتشاف مواد معدنی فلزی 8105555 2 کارشناسی ارشد مکانیک سنگRock Mechanics 01 علی مرادزاده هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00)
الکتروشیمی در فرآوری مواد معدنی 8105578 3 دکتری مکانیک سنگRock Mechanics 01 هادی عبداللهی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 932 نتیجه
از 47