- چهارشنبه، ۸ آذر ۱۴۰۲

بخش های دانشکده

هادی عبداللهی
 دانشیار
 شماره تماس : 82084567
 اتاق : 1st floor
 پست الکترونیکی : h_abdollahi@ut.ac.ir
 

 

وظایف و اهداف معاونت پژوهشی و روابط بین الملل

 1. اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوب
 2. تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
 3. نظارت بر کلیه فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشکده
 4. تشویق اساتید دانشکده جهت تالیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی
 5. نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمایی های علمی
 6. بررسی درخواستهای اساتید دانشکده جهت استفاده از بورسها و فرصت مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت
 7. بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای تجهیزاتی آزمایشگاها
 8. اطلاع رسانی بخشنامه ها و دستورالعمل های پژوهشی به اساتید دانشکده
 9. نظارت بر انجام امور مربوط به شرکت اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده در کنفرانس های بین المللی خارجی و داخلی
 10.  نظارت بر انجام امور مربوط به فرصت مطالعاتی داخل وخارج اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری دانشکده
 11. مدیریت و نظارت در جلسات پژوهشی دانشکده