چارت سازمانی دانشکده مهندسی معدن

 

ریاست دانشکده مهندسی معدن

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت پژوهشی و روابط بین الملل

معاونت اداری و مالی

 

سرپرستان گرایش ها

مسئول کارآموزی

سرپرستان آزمایشگاه ها

 

شورای مدیریت دانشکده

شورای آموزش

کمیته تحصیلات تکمیلی

کمیته جذب و استخدام

 شورای پژوهشی

کمیته ارزیابی کیفیت

سایر مسئولیت ها

 

ریاست دانشکده مهندسی معدن

 

دکتر حسن بخشنده امنیه

رئیس دانشکده مهندسی معدن

hbakhshandeh@ut.ac.ir

صفحه شخصی

 
 

فرزانه اسماعیلی

مسئول دفتر ریاست دانشکده مهندسی معدن

fesmailik@ut.ac.ir

 

معاونت  پژوهشی - آموزشی وتحصیلات تکمیلی

 

دکتر حمید سرخیل

دکتر ابوالفضل عبداللهی پور

معاون پژوهشی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

sarkheil@ut.ac.ir

abdollahipour@ut.ac.ir

صفحه شخصی

صفحه شخصی

 
الهه کیانی نیره السادات میرمحمدی هومن خواجه زاده
کارشناسی آموزش دوره کارشناسی کارشناس دوره تحصیلات تکمیلی کمک کارشناس تحصیلات تکمیلی
e_kianifard@ut.ac.ir mir@ut.ac.ir h.khajezadeh@ut.ac.ir
 

 روابط بین الملل

 
دکتر رضا محبیان
نماینده روابط بین الملل
mohebian@ut.ac.ir
صفحه شخصی

 

معاونت اداری و مالی

 

دکترمهدی رحمان پور

معاون اداری و مالی

mrahmanpour@ut.ac.ir

صفحه شخصی

 
 
جعفر زهره وند   محمد علی رمضی
کارشناس حسابداری   امور عمومی و کارپردازی
jzohrevand@ut.ac.ir   ramzi@ut.ac.ir

 

سرپرستان گرایشها

 
 
دکتر سامان جهان بخشی دکتر میثم عابدی دکتر حمید سرخیل
اکتشاف نفت اکتشاف معدن محیط زیست معدنی
jahanbakhshi@ut.ac.ir MaysamAbedi@ut.ac.ir sarkheil@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر مهدی رحمان پور دکتر علی رضا کارگر دکتر هادی عبداللهی دکتر ابولفضل عبدالهی پور
استخراج معدن مکانیک سنگ فرآوری مواد معدنی گرایش ژئو مکانیک نفت
mrahmanpour@ut.ac.ir ar.kargar@ut.ac.ir h_abdollahi@ut.ac.ir abdollahipour@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

سرپرستان آزمایشگاه ها

 

دکتر حسن بخشنده دکتر میرصالح میرمحمدی دکتر فرامرز دولتی اردهجانی
آزمایشگاه مدلسازی و محاسبات سریع آزمایشگاه های، مینرالوگرافی، کانی شناسی نوری، تیغه نازک،کانی شناسی توصیفی آزمایشگاه هیدروژئولوژی و محیط زیست معدنی
hbakhshandeh@ut.ac.ir m.mirmohammadi@ut.ac.ir fdoulati@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

   
دکتر علی مرادزاده دکتر امید اصغری    
آزمایشگاه ژئوفیزیک ‌و اکتشاف نفت آزمایشگاه شبیه سازی آزمایشگاه مکانیک سنگ آزمایشگاه کانه آرائی
a_moradzadeh@ut.ac.ir o.asghari@ut.ac.ir    
صفحه شخصی صفحه شخصی    

 

       
       
آزمایشگاه ژئوشیمی آزمایشگاه سنگ شناسی آزمایشگاه اشعه ایکس آزمایشگاه استخراج معدن
       
       

 

مسئول کارآموزی

 

دکتر مهدی رحمان پور
mrahmanpour@ut.ac.ir
صفحه شخصی

 

مرکز  فناوری اطلاعات

 

 
دکتر سامان جهان بخشی   مهندس افسانه فرشیان
سرپرست مرکزکامپیوتر   مسئول مرکز فناوری اطلاعات و وب سایت
jahanbakhshi@ut.ac.ir  
صفحه شخصی   farshian@ut.ac.ir

 

اعضای شورای مدیریت دانشکده

 

دکتر عباس مجدی دکتر علی مرادزاده دکتر هادی عبداللهی دکتر سید ضیاءالدین شفائی
amajdi@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir h_abdollahi@ut.ac.ir zshafaie@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر محمد نوع پرست دکتر عباس بحرودی دکتر حسن بخشنده دکتر فرامرز دولتی ارده جانی
noparast@ut.ac.ir bahroudi@ut.ac.ir hbakhshandeh@ut.ac.ir fdoulati@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

اعضای شورای آموزش

 

دکتر عباس مجدی دکتر علی مرادزاده دکتر هادی عبداللهی
amajdi@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir h_abdollahi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر میرصالح میرمحمدی دکتر عباس بحرودی دکتر حسن بخشنده دکتر گلناز جوزانی کهن
m.mirmohammadi@ut.ac.ir bahroudi@ut.ac.ir hbakhshandeh@ut.ac.ir gjkohan@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

اعضای کمیته تحصیلات تکمیلی

 

دکتر عباس مجدی دکتر علی مرادزاده دکترمهدی رحمان پور دکتر حسن بخشنده
amajdi@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir mrahmanpour@ut.ac.ir hbakhshandeh@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر محمد نوع پرست دکتر علی رضا کارگر دکتر هادی عبداللهی دکتر فرامرز دولتی اردهجانی
noparast@ut.ac.ir ar.kargar@ut.ac.ir h_abdollahi@ut.ac.ir fdoulati@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

 اعضای شورای جذب و استخدام

 

دکتر عباس مجدی دکتر علی مرادزاده دکتر هادی عبداللهی دکتر فرامرز دولتی اردهجانی
amajdi@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir h_abdollahi@ut.ac.ir fdoulati@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر حسن بخشنده امنیه دکتر محمد نوع پرست دکتر سید ضیاءالدین شفائی
hbakhshandeh@ut.ac.ir noparast@ut.ac.ir zshafaie@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر امید اصغری دکتر عباس بحرودی
o.asghari@ut.ac.ir bahroudi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی

 

اعضای شورای پژوهشی

 

دکتر عباس مجدی دکتر علی مرادزاده دکتر میثم عابدی
amajdi@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir maysamabedi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر مهدی رحمان پور دکتر فرامرز دولتی اردهجانی دکتر علی رضا کارگر
mrahmanpour@ut.ac.ir fdoulati@ut.ac.ir ar.kargar@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر گلناز جوزانی کهن دکتر هادی عبداللهی دکتر ابولفضل عبدالهی پور
gjkohan@ut.ac.ir h_abdollahi@ut.ac.ir abdollahipour@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

کمیته ارزیابی کیفیت

 

دکتر عباس مجدی دکتر علی مرادزاده
amajdi@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر میثم عابدی دکتر میرصالح میرمحمدی مهندس مریم شکرزاده
MaysamAbedi@ut.ac.ir m.mirmohammadi@ut.ac.ir m.shokrzadeh@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی  

 

سایر مسئولیت ها

 

دکتر سید ضیاءالدین شفائی دکتر علی مرادزاده دکتر عباس مجدی
zshafaie@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir amajdi@ut.ac.ir
رئیس موسسه یونیدرو  عضو هیأت ممیزه دانشگاه های نوشیروانی بابل، حکیم سبزواری و منابع طبیعی گرگان و گلستان، مشاور علمی سازمان انرژی های نو، عضو کمیته برنامه ریزی معدن وزارت علوم سردبیر نشریه IJMGE