چارت سازمانی دانشکده مهندسی معدن چارت سازمانی دانشکده مهندسی معدن

 

ریاست دانشکده مهندسی معدن

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت پژوهشی و روابط بین الملل

معاونت اداری و مالی

 

سرپرستان گرایش ها

مسئول کارآموزی

مرکز فناوری اطلاعات

سرپرستان آزمایشگاه ها

 

شورای آموزش

کمیته تحصیلات تکمیلی

کمیته جذب و استخدام

 شورای پژوهشی

کمیته ارزیابی کیفیت

سایر مسئولیت ها

 

ریاست دانشکده مهندسی معدن

 

دکتر عباس مجدی

رئیس دانشکده مهندسی معدن

amajdi@ut.ac.ir

صفحه شخصی

 
 

فرزانه اسماعیلی

مسئول دفتر ریاست دانشکده مهندسی معدن

fesmailik@ut.ac.ir

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

دکتر علی مرادزاده

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

a_moradzadeh@ut.ac.ir

صفحه شخصی

 
الهه کیانی نیره السادات میرمحمدی هومن خواجه زاده
کارشناسی آموزش دوره کارشناسی کارشناس دوره تحصیلات تکمیلی کمک کارشناس تحصیلات تکمیلی
e_kianifard@ut.ac.ir mir@ut.ac.ir h.khajezadeh@ut.ac.ir
 

معاونت پژوهشی و روابط بین الملل

 
 
دکتر محمد حسین خسروی دکتر گلناز جوزانی کهن
معاون پژوهشی و روابط بین الملل مدیر امور بین الملل
mh.khosravi@ut.ac.ir gjkohan@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی

 

معاونت اداری و مالی

 

دکتر هادی عبداللهی

معاون اداری و مالی

h_abdollahi@ut.ac.ir

صفحه شخصی

 
سیده فریبا عظیمی محمد علی رمضی
کارشناس حسابداری امور عمومی و کارپردازی
fariba.azimi@ut.ac.ir ramzi@ut.ac.ir

 

سرپرستان گرایشها

 
 
دکتر علی مرادزاده دکتر سهیلا اصلانی دکتر فرامرز دولتی اردهجانی
اکتشاف نفت اکتشاف معدن محیط زیست معدنی
a_moradzadeh@ut.ac.ir saslani@ut.ac.ir fdoulati@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر حسن بخشنده دکتر محمد حسین خسروی دکتر هادی عبدالهی
استخراج معدن مکانیک سنگ فرآوری مواد معدنی
hbakhshandeh@ut.ac.ir mh.khosravi@ut.ac.ir h_abdollahi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی


 

سرپرستان آزمایشگاه ها

 

دکتر محمد نوع پرست دکتر مهدی موسوی دکتر فرامرز دولتی اردهجانی
آزمایشگاه کانه آرائی آزمایشگاه مکانیک سنگ آزمایشگاه هیدروژئولوزی و محیط زیست معدنی
noparast@ut.ac.ir mmoosavi@ut.ac.ir fdoulati@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر غلامحسین نوروزی دکتر امید اصغری دکتر گلناز جوزانی کهن
آزمایشگاه ژئوفیزیک آزمایشگاه شبیه سازی آزمایشگاه اشعه ایکس
norouzih@ut.ac.ir o.asghari@ut.ac.ir gjkohan@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر سید ضیاءالدین شفائی دکتر سهیلا اصلانی
آزمایشگاه ژئوشیمی آزمایشگاه سنگ شناسی
zshafaie@ut.ac.ir saslani@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی

 

 

مهندس مهدی یاوری شهرضا دکتر میرصالح میرمحمدی دکتر حسن بخشنده
آزمایشگاه استخراج معدن آزمایشگاه های، مینرالوگرافی، کانی شناسی نوری، تیغه نازک،کانی شناسی توصیفی آزمایشگاه مدلسازی و محاسبات سریع
myavary@ut.ac.ir m.mirmohammadi@ut.ac.ir hbakhshandeh@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

مسئول کارآموزی

 

دکتر سهیلا اصلانی
saslani@ut.ac.ir
صفحه شخصی

 

مرکز  فناوری اطلاعات

 

 
دکتر میثم عابدی   مهندس افسانه فرشیان
سرپرست مرکزکامپیوتر   مسئول مرکز فناوری اطلاعات و وب سایت
MaysamAbedi@ut.ac.ir  
صفحه شخصی   farshian@ut.ac.ir

 

اعضای شورای آموزش

 

دکتر عباس مجدی دکتر علی مرادزاده دکتر محمد نوع پرست
amajdi@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir noparast@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر مهدی قراباغی مهندس مهدی یاوری شهرضا دکتر سهیلا اصلانی
gharabaghi@ut.ac.ir myavary@ut.ac.ir saslani@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر میرصالح میرمحمدی دکتر عباس بحرودی دکتر حسن بخشنده
m.mirmohammadi@ut.ac.ir bahroudi@ut.ac.ir hbakhshandeh@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر محمد حسین خسروی
mh.khosravi@ut.ac.ir
صفحه شخصی

 

اعضای کمیته تحصیلات تکمیلی

 

دکتر عباس مجدی دکتر علی مرادزاده دکتر مهدی قراباغی
amajdi@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir gharabaghi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر محمد نوع پرست دکتر غلامحسین نوروزی دکتر امید اصغری
noparast@ut.ac.ir norouzih@ut.ac.ir o.asghari@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر فرامرز دولتی اردهجانی دکتر سهیلا اصلانی دکتر حسن بخشنده
fdoulati@ut.ac.ir saslani@ut.ac.ir hbakhshandeh@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

 

دکتر هادی عبداللهی
h_abdollahi@ut.ac.ir
صفحه شخصی

 

 اعضای شورای جذب و استخدام

 

دکتر عباس مجدی دکتر علی مرادزاده دکتر مهدی قراباغی
amajdi@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir gharabaghi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر مهدی موسوی دکتر محمد نوع پرست دکتر سید ضیاءالدین شفائی
mmoosavi@ut.ac.ir noparast@ut.ac.ir zshafaie@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر فرامرز دولتی اردهجانی دکتر حسن بخشنده دکتر محمد حسین خسروی
fdoulati@ut.ac.ir hbakhshandeh@ut.ac.ir mh.khosravi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

اعضای شورای پژوهشی

 

دکتر عباس مجدی دکتر علی مرادزاده دکتر محمد نوع پرست
amajdi@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir noparast@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر مهدی قراباغی دکتر سید ضیاءالدین شفائی
gharabaghi@ut.ac.ir zshafaie@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر میثم عابدی دکتر فرامرز دولتی اردهجانی دکتر سهیلا اصلانی
MaysamAbedi@ut.ac.ir fdoulati@ut.ac.ir saslani@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر محمد حسین خسروی دکتر هادی عبداللهی
mh.khosravi@ut.ac.ir h_abdollahi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی

 

کمیته ارزیابی کیفیت

 

دکتر عباس مجدی دکتر علی مرادزاده
amajdi@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر میثم عابدی دکتر میرصالح میرمحمدی دکتر محمد حسین خسروی
MaysamAbedi@ut.ac.ir m.mirmohammadi@ut.ac.ir mh.khosravi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

مهندس مریم شکرزاده
m.shokrzadeh@ut.ac.ir
 

1

سایر مسئولیت ها

 

دکتر مهدی قراباغی دکتر فرامرز دولتی ارده جانی دکتر سید ضیاءالدین شفائی
gharabaghi@ut.ac.ir fdoulati@ut.ac.ir zshafaie@ut.ac.ir
مدیر امور پژوهشهای کاربردی پردیس دانشکدههای فنی مدیر تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکدههای فنی، سردبیر مجله بینالمللی IJMGE مدیر آموزشی پردیس دانشکدههای فنی

 

دکتر علی مرادزاده
memarian@ut.ac.ir

عضو هیأت ممیزه دانشگاه های نوشیروانی بابل، حکیم سبزواری و منابع طبیعی گرگان و گلستان، مشاور علمی سازمان انرژی های نو، عضو کمیته برنامه ریزی معدن وزارت علوم