چارت سازمانی دانشکده مهندسی معدن

 

ریاست دانشکده مهندسی معدن

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت پژوهشی و روابط بین الملل

معاونت اداری و مالی

 

سرپرستان گرایش ها

مسئول کارآموزی

مرکز فناوری اطلاعات

سرپرستان آزمایشگاه ها

 

شورای مدیریت دانشکده

شورای آموزش

کمیته تحصیلات تکمیلی

کمیته جذب و استخدام

 شورای پژوهشی

کمیته ارزیابی کیفیت

سایر مسئولیت ها

 

ریاست دانشکده مهندسی معدن

 

دکتر عباس مجدی

رئیس دانشکده مهندسی معدن

amajdi@ut.ac.ir

صفحه شخصی

 
 

فرزانه اسماعیلی

مسئول دفتر ریاست دانشکده مهندسی معدن

fesmailik@ut.ac.ir

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

دکتر علی مرادزاده

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

a_moradzadeh@ut.ac.ir

صفحه شخصی

 
الهه کیانی نیره السادات میرمحمدی هومن خواجه زاده
کارشناسی آموزش دوره کارشناسی کارشناس دوره تحصیلات تکمیلی کمک کارشناس تحصیلات تکمیلی
e_kianifard@ut.ac.ir mir@ut.ac.ir h.khajezadeh@ut.ac.ir
 

معاونت پژوهشی و روابط بین الملل

 
 
دکتر هادی عبداللهی دکتر گلناز جوزانی کهن
معاون پژوهشی و روابط بین الملل مدیر امور بین الملل
h_abdollahi@ut.ac.ir gjkohan@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی

 

معاونت اداری و مالی

 

دکتر هادی عبداللهی

معاون اداری و مالی

h_abdollahi@ut.ac.ir

صفحه شخصی

 
 
جعفر زهره وند   محمد علی رمضی
کارشناس حسابداری   امور عمومی و کارپردازی
jzohrevand@ut.ac.ir   ramzi@ut.ac.ir

 

سرپرستان گرایشها

 
 
دکتر علی مرادزاده دکتر میرصالح میرمحمدی دکتر فرامرز دولتی اردهجانی
اکتشاف نفت اکتشاف معدن محیط زیست معدنی
a_moradzadeh@ut.ac.ir m.mirmohammadi@ut.ac.ir fdoulati@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر حسن بخشنده امنیه دکتر علی رضا کارگر دکتر هادی عبداللهی
استخراج معدن مکانیک سنگ فرآوری مواد معدنی
hbakhshandeh@ut.ac.ir ar.kargar@ut.ac.ir h_abdollahi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی


 

سرپرستان آزمایشگاه ها

 

دکتر عباس مجدی دکتر مجتبی بهاالدینی دکتر فرامرز دولتی اردهجانی
آزمایشگاه کانه آرائی آزمایشگاه مکانیک سنگ آزمایشگاه هیدروژئولوزی و محیط زیست معدنی
amajdi@ut.ac.ir m.bahaaddini@ut.ac.ir fdoulati@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

 
  دکتر امید اصغری دکتر گلناز جوزانی کهن
آزمایشگاه ژئوفیزیک آزمایشگاه شبیه سازی آزمایشگاه اشعه ایکس
  o.asghari@ut.ac.ir gjkohan@ut.ac.ir
  صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر عباس مجدی دکتر سهیلا اصلانی
آزمایشگاه ژئوشیمی آزمایشگاه سنگ شناسی
amajdi@ut.ac.ir saslani@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی

 

 

 
  دکتر میرصالح میرمحمدی دکتر حسن بخشنده
آزمایشگاه استخراج معدن آزمایشگاه های، مینرالوگرافی، کانی شناسی نوری، تیغه نازک،کانی شناسی توصیفی آزمایشگاه مدلسازی و محاسبات سریع
  m.mirmohammadi@ut.ac.ir hbakhshandeh@ut.ac.ir
  صفحه شخصی صفحه شخصی

 

مسئول کارآموزی

 

دکتر مهدی رحمان پور
mrahmanpour@ut.ac.ir
صفحه شخصی

 

مرکز  فناوری اطلاعات

 

 
دکتر میثم عابدی   مهندس افسانه فرشیان
سرپرست مرکزکامپیوتر   مسئول مرکز فناوری اطلاعات و وب سایت
MaysamAbedi@ut.ac.ir  
صفحه شخصی   farshian@ut.ac.ir

 

اعضای شورای مدیریت دانشکده

 

دکتر عباس مجدی دکتر علی مرادزاده دکتر هادی عبداللهی
amajdi@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir h_abdollahi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر محمد نوع پرست دکتر عباس بحرودی دکتر حسن بخشنده
noparast@ut.ac.ir bahroudi@ut.ac.ir hbakhshandeh@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 


دکتر فرامرز دولتی ارده جانی دکتر سید ضیاءالدین شفائی
fdoulati@ut.ac.ir zshafaie@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی

 

اعضای شورای آموزش

 

دکتر عباس مجدی دکتر علی مرادزاده دکتر هادی عبداللهی
amajdi@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir h_abdollahi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

   
  دکتر گناز جوزانی کهن  
  gjkohan@ut.ac.ir  
  صفحه شخصی  

 

دکتر میرصالح میرمحمدی دکتر عباس بحرودی دکتر حسن بخشنده
m.mirmohammadi@ut.ac.ir bahroudi@ut.ac.ir hbakhshandeh@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

 

اعضای کمیته تحصیلات تکمیلی

 

دکتر عباس مجدی دکتر علی مرادزاده دکترمهدی رحمان پور
amajdi@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir mrahmanpour@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر محمد نوع پرست دکتر علی رضا کارگر دکتر هادی عبداللهی
noparast@ut.ac.ir ar.kargar@ut.ac.ir h_abdollahi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

 
دکتر فرامرز دولتی اردهجانی   دکتر حسن بخشنده
fdoulati@ut.ac.ir   hbakhshandeh@ut.ac.ir
صفحه شخصی   صفحه شخصی

 

 اعضای شورای جذب و استخدام

 

 
دکتر عباس مجدی دکتر علی مرادزاده  
amajdi@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir  
صفحه شخصی صفحه شخصی  

 

دکتر هادی عبداللهی دکتر محمد نوع پرست دکتر سید ضیاءالدین شفائی
h_abdollahi@ut.ac.ir noparast@ut.ac.ir zshafaie@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

 
دکتر فرامرز دولتی اردهجانی   دکتر امید اصغری
fdoulati@ut.ac.ir   o.asghari@ut.ac.ir
صفحه شخصی   صفحه شخصی

 

دکتر حسن بخشنده امنیه دکتر عباس بحرودی
hbakhshandeh@ut.ac.ir bahroudi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی

 

اعضای شورای پژوهشی

 

دکتر عباس مجدی دکتر علی مرادزاده دکتر میثم عابدی
amajdi@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir maysamabedi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

 
  دکتر ابولفضل عبدالهی پور
  abdollahipour@ut.ac.ir
  صفحه شخصی

 

دکتر مهدی رحمان پور دکتر فرامرز دولتی اردهجانی دکتر علی رضا کارگر
mrahmanpour@ut.ac.ir fdoulati@ut.ac.ir ar.kargar@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر گلناز جوزانی کهن دکتر هادی عبداللهی
gjkohan@ut.ac.ir h_abdollahi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی

 

کمیته ارزیابی کیفیت

 

دکتر عباس مجدی دکتر علی مرادزاده
amajdi@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی

 

 
دکتر میثم عابدی دکتر میرصالح میرمحمدی  
MaysamAbedi@ut.ac.ir m.mirmohammadi@ut.ac.ir  
صفحه شخصی صفحه شخصی  

 

مهندس مریم شکرزاده
m.shokrzadeh@ut.ac.ir
 

1

سایر مسئولیت ها

 

   
    دکتر سید ضیاءالدین شفائی
    zshafaie@ut.ac.ir
    رئیس موسسه یونیدرو 

 

دکتر علی مرادزاده
memarian@ut.ac.ir

عضو هیأت ممیزه دانشگاه های نوشیروانی بابل، حکیم سبزواری و منابع طبیعی گرگان و گلستان، مشاور علمی سازمان انرژی های نو، عضو کمیته برنامه ریزی معدن وزارت علوم

 


 
دکتر عباس مجدی
amajdi@ut.ac.ir  
سردبیر نشریه IJMGE