بخش های دانشکده

مهدی رحمان پور

مهدی رحمان پور

مهدی رحمان پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084398
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تکنیک های بهینه سازی استخراج روباز 8105650 3 01 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1400
بررسی های فنی و اقتصادی در معدن 8105479 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
کاربرد روش های هوشمند (فازی، شبکه های عصبی، الگوریتم ژنتیک) 8105467 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
طراحی معادن 8105389 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/15 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اقتصاد معدن 8105023 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
معدن کاری سطحی پیشرفته 8105477 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اقتصاد معدن 8105023 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
خدمات فنی در معادن 8105020 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
کارآموزی 2 8105394 0 08 نامشخص نامشخص 3983
اقتصاد معدن 8105023 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
خدمات فنی در معادن 1 8105069 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
معدن کاری سطحی پیشرفته 8105477 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
بررسی های فنی و اقتصادی در معدن 8105479 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
اقتصاد معدن 8105023 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
کارآموزی 1 8105393 0 19 نامشخص نامشخص 3973
کارآموزی 2 8105394 0 16 نامشخص نامشخص 3973
معدن کاری سطحی پیشرفته 8105477 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
تحقیق در عملیات 8105295 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
نمایش 18 نتیجه
از 1
شماره تماس: 82084398
پست الکترونیکی: