بخش های دانشکده بخش های دانشکده

مهدی رحمان پور

مهدی رحمان پور

مهدی رحمان پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
آرش عیوق روش های بهینه سازی مصرف سوخت در معادن روباز. کارشناسی
رضا محمودی کوهی بهینه سازی سیستم حمل و نقل در معادن سطحی با استفاده از نرم افزار Arena. کارشناسی
سعید رحمتی بررسی سیستم های اتوماسیون به کار رفته در معادن جبهه کار بلند. کارشناسی
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد معدن 8105023 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
خدمات فنی در معادن 8105020 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
اقتصاد معدن 8105023 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
معدن کاری سطحی پیشرفته 8105477 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
کارآموزی 2 8105394 0 08 نامشخص نامشخص 3983
اقتصاد معدن 8105023 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
خدمات فنی در معادن 1 8105069 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اقتصاد معدن 8105023 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
بررسی های فنی و اقتصادی در معدن 8105479 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
معدن کاری سطحی پیشرفته 8105477 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارآموزی 1 8105393 0 19 نامشخص نامشخص 3973
کارآموزی 2 8105394 0 16 نامشخص نامشخص 3973
تحقیق در عملیات 8105295 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
معدن کاری سطحی پیشرفته 8105477 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 14 نتیجه
از 1