بخش های دانشکده

سرپرست گرایش ها

دکتر مهدی رحمان پور

گرایش استخراج

دکتر میثم عابدی

گرایش اکتشاف معدن

  دکتر سامان جهان بخشی

     گرایش اکتشاف نفت

 

دکترهادی عبداللهی

گرایش فراوری

دکتر حمید سرخیل

گرایش محیط زیست معدنی

دکتر علی رضا کارگر

گرایش مکانیک سنگ

 

دکتر ابوالفضل عبداللهی پور 

گرایش ژئو مکانیک نفت