بخش های دانشکده

                                                              

    نام نام خانوادگی سمت تلفن رایانامه (Email) عکس
فرزانه اسماعیلی مسئول دفتر دانشکده معدن 82084236 fesmailik@ut.ac.ir
رضا خدا کرم زاده کارشناس آزمایشگاه مکانیک سنگ 82084240 Khodakaramzadeh@ut.ac.ir
  هومن خواجه زاده کمک کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده معدن 82084282 h.khajezadeh@ut.ac.ir  
سید مجتبی حسینی کارشناس آز کانه آرایی 82084289 k.mosaffer@yahoo.com
علی رضایی کارشناس آزمایشگاه کانه آرایی 82084289 ali_rezaei@ut.ac.ir  
محمد علی رمضی امور عمومی دانشکده 82084231 ramzi@ut.ac.ir
جعفر زهره وند کارشناس حسابداری 82084392 jzohrevand@ut.ac.ir
مریم شکرزاده کارشناس آزمایشگاه مینرالوگرافی 82084554      m.shokrzadeh@ut.ac.i                                       
افسانه فرشیان کارشناس فرابری داده ها 82084263 farshian@ut.ac.ir
مینوقنبرزاد کارشناس آز ژئو شیمی 82084395 mghanbarzad@ut.ac.ir
الهه کیانی کارشناس آموزش 82084235 e_kianifard@ut.ac.ir
منصورمصطفی زاده کارشناس آز سنگ شناسی 82084560 mmostafa@ut.ac.ir
نیره السادات میر محمدی کارشناس تحصیلات تکمیلی 82084282 mir@ut.ac.ir
حکمت نعمتی کارشناس کارگاه تهیه مقاطع میکروسکپی 82084244 he_nemati@ut.ac.ir