اسامی محققین پسادکتری

شماره نام  نام خانوادگی عنوان تحقیق پسا دکتری اساتید راهنما اساتید مشاور ایمیل تاریخ ورود گرایش عکس
1 هانیه  جلایری سنتز و شناسایی چارچوب های فلزی-آلی و بررسی کاربرد های آن در حذف آلاینده های معدنی و آلی از آب فرامرز دولتی ارده جانی   Haniyeh.jalayeri@ut.ac.ir 97/07/07 محیط زیست
2 فرزاد  مرادپوری توسعه روش تصویرسازی لرزه ای RTM جهت تولید تصاویر با کیفیت بالا در اکتشافات لرزه ای علی مرادزاده   f.moradpouri@ut.ac.ir 1/10/1396 مهندسی اکتشاف نفت