گرایش های دانشکده

  • Mine Exploitation
  • Mining Exploration
  • Petroleum Exploration
  • Mineral Processing
  • Mining Environment
  • Rock  Mechanics

لیست کنفرانس های دانشکده مهندسی معدن

7th Iranian Rock Mechanics Conference