Departments Departments

Ali asghar Hasani pak

Ali asghar Hasani pak

Ali asghar Hasani pak (retired)   (FA Page)

Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 

FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
Sajjad Behzadi شبیه سازی زمین آماری پارامترهای پتروفیزیکی یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران به روش SGS M.S
Mehran Karimian بکارگیری روش موجک در تخمین ذخیره بخش جنوب غرب معدن M.S
آنالیز چند متغیره داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبرااهه ای در منطقه ای از غرب کشور(1 ) B.S
اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای در محدوده برگه 1/50000 دستوران - سبزوار M.S Download 1381
اکتشافات ژئوشیمیائی ناحیه ای در محدوده برگه 50000: 1 کامشگران به روش شبکه عصبی M.S Download 1382
تخمین توریع فضایی تخلخل و تراوایی درسنگ مخزن گچساران با کمک مدل ژئواستاتیستیکی M.S Download 1379
اکتشاف ژئوشیمایی- کانی سنگین ناحیه ای در محدوده نقشه توپوگرافی 1/50000 چقا گرگ M.S 1373
تخمین ذخیره به روش کریجینگ فازی با مطالعه موردی در معدن مس سونگون M.S Download 1388/05/25
شبیه سازی زمین آماری پارامترهای پتروفیزیکی یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران به روش SGS M.S Download 1387/04/03
تجزیه و تحلیل آماری داده های ژئوشیمیایی شمال تکاب M.S Download 1370
اکتشاف ژئوشیمیایی ناحیه ای در محدوده برگه 1/50000 شوی M.S Download 1379
اکتشاف ژئوشیمیائی ناحیه ای در محدوده برگه توپوگرافی 500000: 1 سرتکه M.S Download 1379
اکتشافات ژئوشیمیایی در محدوده برگه 1/50000 سریش آباد M.S Download 1383
مطالعات ژئوشیمیائی سیستماتیک طلا در توده گرانیتوئیدی الوند همدان M.S Download 1376
اکتشاف ژئوشیمیائی ، کانی سنگین ناحیه ای در محدوده نقشه توپوگرافی 1/50000ویست M.S Download 1373
Reserve Estimation of Songun Cupper Mine Using Nonlinear Disjunctive Kriging M.S Download 1388/05/25
بررسی زمین آماری ذخیره سرب و روی معدن گوشفیل M.S Download 1369
اکتشافات ژئوشیمیائی ناحیه ای در محدوده برگه 50000: 1 شوراب حاجی M.S Download 1382
تخمین توزیع فضایی پارامترهای فیزیکی مخازن به روش ژئواستاتیستیکی ( توزیع فضایی تخلخل در مخزن بی بی حکیمه ) M.S Download 1375
تخمین ذخیره کانسار سرب و روی مهدی آباد یزد با استفاده از تئوری مجموعه های فلزی M.S Download 1380
شبیه‌سازی زمین‌آماری پارامترپتروفیزیکی تخلخل در میـدان نفتـی رشادت (سازند مخزن میشریف) M.S Download 1383
اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای در محدوده برگه 1:50000 قروه M.S Download 1382
شبیه سازی تراوایی به روش آنیلینگ در میدان ابوذر واقع در خلیج فارس M.S Download 1387/03/20
تخمین ذخیره معدن گوشفیل به روش شبیه سازی زمین آماری M.S Download 1383
پارامترهای شبکه شکافها در مدلهای دینامیک مخازن شکافدار و افزایش مقیاس آنها M.S Download 1388/07/12
طراحی و تحلیل اکتشاف نیمه تفضیلی کانسارهای بوکسیت یزد M.S Download 1374
تخمین تخلخل از داده های لرزه نگاری با استفاده از روشهای آماری و شبکه های عصبی M.S Download 1380
تخمیـن ذخیـره بخـش شرقـی کانسـار سرب و روی مهـدی آبـاد یزد بـا تکنیـک شبـکه عصبـی M.S Download 1383
اکتشاف ژئو شیمیائی ناحیه ای در محدوده نقشه توپوگرافی 150/000 کهک M.S Download 1377
اکتشاف ژئوشیمیائی ناحیه ای در محدوده نقشه توپوگرافی 50000/ 1 نراق M.S Download 1375
مدل کانی سازی - آلتراسیون وبرآورد ذخیره در ”کانسارنمار” M.S Download 1374
تخمین پارامترهای پتروفیزیکی با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای بـه کمـک شبکه عصبی در یکی از میادین جنوبغربی ایران M.S Download 1383
اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای در محدوده برگه 50000/ 1 کانی سیب M.S Download 1379
تخمین توزیع فضایی پارامترهای پتروفیزیکی میدان نفتی - گازی سلمان M.S Download 1380
تحلیل و مقایسه روش های فرکتال و فازی در اکتشافات ژئوشیمیائی ناحیه ای، مطالعه موردی برگه ....1:5 راور M.S Download 1383
اکتشافات ژئوشیمیائی کانی سنگین ناحیه ای در محدوده برگه 50000 /1 چمن سلطان M.S Download 1374
اکتشافات ژئوشیمیائی ناحیه ای در محدوده برگه یکصد هزارم کهک M.S Download 1378
تخمین ذخیره بخش مرکزی کانسار سرب و روی مهدی آباد یزد با تکنیک شبکه عصبی مصنوعی M.S Download 1381
تخمین توزیع فضایی پارامترهای تخلخل و درجه اشیاع آب در میدان نفتی دورود M.S Download 1380
مطالعه و ارزیابی پتانسیل معدنی فازهای پکمانیتی کمپلکس گرانیتی الوند M.S Download 1371
کاربرد روش مبتنی بر تبدیل موجک در تخمین ذخیره بخش جنوب غربی معدن مهدی آباد M.S Download 1386/07/03
زون بندی سازند آسماری در میدان درود بر اساس آنالیز ویژگی M.S Download 1382
تخمین ذخیره بخش جنوب غرب کانسار سـرب و روی مهـدی آبـاد یزد بـه روش نـروفـازی M.S Download 1384
تخمین توزیع فضایی تخلخل و تراوایی دریکی ازمخازن جنوب غربی ایران M.S Download 1381
اکتشافات ژئوشیمیائی ناحیه ای در محدوده برگه 50000/ 1 بست M.S Download 1379
تفکیک و بررسی ساختارهای کوچک مقیاس از بزرگ مقیاس به روش فاکتوریال کریجینگ در داده های لیتو ژئو شیمیائی منطقه خاتون آباد M.S Download 1388/05/25
مدلسازی زمین آماری خواص پتروفیزیکی تخلخل و تراوایی یکی از میدان های خلیج فـارس با استفاده از شبیـه سـازی به روش گوسی پـی در پـی و شاخص پـی در پـی M.S Download 1384
بررسی منشا سولفید در مخازن گازی منطقه کپه داغ M.S 1384
بررسی منشاء سولفیدهیـدروژن در مخـازن گـازی منطقـه کپه داغ M.S Download 1384
اکتشافات ژئوشیمیائی - کانی سنگین ناحیه ای در محدوده نقشه توپوگرافی 1:50/000 الیگودرز M.S Download 1372
اکتشافات ژئوشیمیایی - کانی سنگین ناحیه ای در محدودة نقشه توپوگرافی 1/50000 دره ساری M.S Download 1373
اکتشاف ژئوشیمیائی در محدوده برگه توپوگرافی 1/50000 شهرک ربط M.S Download 1379
اکتشافات ژئوشیمیائی ناحیه ای در محدوده برگه 50000/ 1 هزار کانیان M.S Download 1379