Departments

Abbas Majdi

Abbas Majdi

Abbas Majdi    (FA Page)

Professor
Contact Number: 88013043
Email: 

National ArticlesInternational ArticlesNational ConferencesInternational Conferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
Farid Ali Mohammad Nia پیش بینی حجم تزریق خوری در عملیات پیش تزریق به روش تزریق بادبزنی در اب بندی تونل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی M.S
Behnam Alipenhani بهینه سازی حداقل دهانه تخریب در روش‌های استخراج تخریبی با استفاده از مدلسازی عددی و فیزیکی Ph.D
Erfan Amini مطالعه نرخ فرونشست جنوب غرب تهران و تاثیر آن بر ادامه حفاری تونل خط 3 مترو M.S
Mahdi Amini تحلیل پایداری و پایدارسازی استاتیک و دینامیک شکست واژگونی خمشی Ph.D
Hoseyn Bali تخمین عمق مورد نیاز پرده آب بند در پی سدها بر اساس پارامترهای هیدروژئومکانیکی موثر بر آن ها. M.S
Marjan Kakan تعیین حد ناحیه تحت تاثیر حفاری در اطراف تونلها به روش عددی با استفاده از نرم افزارآباکیوز با تمرکز به تونلهای خط 2 متروی تهران B.S
Maryam Kholdebarin بررسی و شناخت پارامترهای موثر ژئومکانیکی جهت ارزیابی و محاسبه ضریب آبگذری یک توده سنگ در پی سنگ یک سد B.S
Mohammad hossein Khosravi بررسی تزریق پذیری تکیه گاه ها وپی آبرفتی سد خیرآبا M.S
Vahid Maazallahi ارائه یک مدل محیط پیوسته معادل برای تعیین خواص مکانیکی توده سنگ ناهمسانگرد Ph.D
Hesam Moghaddamali تحلیل پایداری سه بعدی وطراحی مغارترانسفورموروگالری M.S
Amin Mohammadi بررسی مکانیزم آبشستگی و فرسایش تزریق های سیمانی در توده سنگ های تزریق شده بر اساس مدل های آزمایشگاهی M.S
Amir Hosein Mokhtari Varnosfaderani مهندسی ارزش (Value Engineering) در بهره برداری از معادن سنگهای تزئینی با رویکرد به معدن گرانیت سفید سبزوار B.S
Ali Mozafari شناسایی و ارزیابی احتمال وقوع ترکیدگی سنگ (Rock burst) در تونل ها، فضاهای زیرزمینی و معادن و ارائه روش پیشگیری از آن B.S
MohammadMahdi Nazempour ارزیابی تاثیر تزریق¬های سیمانی در بهبود خواص توده سنگ¬های درزه¬دار به منظور تسهیل حفاری به روش NATM و ایجاد پوشش نگهداری کمکی دائمی M.S
Mohammad Mehdi Nazempour بررسی چگونگی توزیع آمیزه ای در درزه ها و بلوک های سنگ بین آنها با ساخت و ارائه مدل ریاضی B.S
Seyed mahdi Radmanesh بررسی و ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ های توف و متاکائولن و کاربرد آن ها در تزریق های سیمانی M.S
Majid Radmehr بهینه سازی ضخامت لایه شاتکریت در NATM با استفاده از روش انرژی کرنشی M.S
BEHROUZ TARASHTI NEJAD تحلیل و مدلسازی نشست ناشی از حفر زیرزمینی شهری و تاثیر متقابل آن بر سازه های سطحی اطراف با مطالعه موردی ایستگاه متروی میدان قدس X1شهر تهران B.S
Hamid Zohrevand مقایسه روش های مختلف تعیین چقرمگی ترک در بتن و ارزیابی توانایی آزمایش برزیلی در تخمین آن B.S
بررسی ژئومکانیکی پایداری دیواره‌ی چاه در بخش شیلی سازند سروک در یکی از چاه‌های نفتی جنوب غرب ایران با استفاده از روش‌های‌ عددی و آنالیز مقاطع SEM M.S Download 1397/04/24
بررسی اثر هیسترسیس بر خواص پتروفیزیکی سنگ مخازن هیدروکربنی Ph.D Download 1398/06/25
پیش‌بینی اثر تزریق بر بهبود خواص مکانیکی و مقاومتی خاک ها با تمرکز بر روی آبرفت های تهران M.S Download 1397/10/30
طراحی الگوی توزیع نیروهای جک های هیدرولیکی بر روی سیستم نگهداری بتنی در تونل سازی به روش ماشین حفار TBM M.S Download 1397/07/07
DESIGN OF THE OPTIMAL PANEL WIDTH IN LONGWALL COAL MINING METHOD M.S Download 1398/04/12
بررسی مکانیزم آبشستگی و فرسایش تزریق های سیمانی در توده سنگ های تزریق شده بر اساس مدل های آزمایشگاهی M.S Download 1397/10/30
بررسی پارامترهای و نحوه طراحی پرده های تزریق M.S Download 1372
کاهش پتانسیل روانگرایی رسوبات دانه ای با اجرای ستونهای سنگی به شیوه جایگزینی ارتعاشی در سواحل شمالی و جنوبی ایران M.S Download 1385
بررسی ساخت دیوار آب بند در رسوبات پی ‌سد نیان- بندرعباس با استفاده از روش تزریق فواره‌ای M.S 1385
تحلیل پایداری و پایدارسازی استاتیک و دینامیک شکست واژگونی خمشی(تئوریک، مدلسازی فیزیکی و مطالعات موردی) Ph.D Download 1388/11/11
تحلیل پایداری جزء به جزء (بلوک به بلوک) و کاربرد آن در سازه های فروشویی توده ای M.S Download 1384
طراحی سیستم تهویه معدن زغالسنگ هشونی �رمان M.S 1385
اعتبارسنجی آماری روابط تجربی تعیین مدول تغییرشکل‌پذیری توده سنگ M.S Download 1388/02/20
شبیه‌سازی پیش‌بینی میزان تغییرشکل‌پذیری تونل‌های دوقلو با استفاده از روش‌های هوش مصنوعی M.S Download 1387/07/09
بررسی تزریق پذیری تکیه گاه هاو پی ساختگاه سد شیواشان سردشت M.S Download 1382
طراحی نگهداری تونل انحراف آب سد قیر M.S Download 1375
کاربرد روش اختلاط عمیق در پایدار سازی و آب بندی دیواره‌های حفریات روباز صندوقی- مطالعه موردی پروژه زیتون- 2 در شهر بندرعباس M.S Download 1385
بررسی تزریق پذیری تکیه گاه ها و پی آبرفتی سد خیرآباد در چابهار M.S Download 1385
مدل کردن انفجارات به روش ریاضی و مقایسه آن با نتایج تجربی جهت بهینه سازی انفجار در معادن روباز ( معدن گوشفیل باما) M.S Download 1374
بهینه سازی رفتار قطعات پوشش بتنی تونلها با در نظر گرفتن اثر درزهای بین قطعه‌ای Ph.D Download 1395/10/27
ارزیابی تنش های انتقالی از جبهه کار طویل به تونل های دسترسی و پایه های حایل مجاور Ph.D Download 1393/11/01
بررسی عوامل موثر بر نشست ناشی از حفر تونل های کم عمق وتحلیل سه بعدی آن با تمرکز برخط 4 متروی تهران M.S Download 1388/07/14
تحلیل تزریق سیمانی در بهبود خواص مقاومتی رسوبات آبرفتی به‌عنوان سیستم نگهداری کمکی دائمی با تمرکز ویژه به تونل خط2 متروی تهران M.S Download 1387/07/07
کاربرد روش اجزا محدود در بررسی و آنالیز همگرائی تونلهای دسترسی اصلی در معدن زغال سنگ طبس M.S Download 1374
Study of leak off on interaction between hydraulic and natural fractures using Extended Finite Element Method M.S Download 1394/09/30
مدل ریاضی تحلیل تغییر شکل در تونلهای با سطوح متاطع غیر دایره ای شکل M.S Download 1379
تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری مغارنیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سیـاه بیشـه بـا تکیـه بـرروش هـای عـددی M.S Download 1382
مدل ریاضی توزیع مایع تزریق در رسوبات آبرفتـی جهت پیش بینی نقـاط بحرانی پشت رینـگ های پوشش نگهـداری تونل خط 2 مترو تهران M.S Download 1384
بررسی تزریق تحکیمی در رسوبات آبرفتی بعنوان یک پوشش نگهداری کمکی در اطراف تونل M.S Download 1378
بهینه سازی تعداد سگمنت های بتنی بعنوان پوشش نگهداری تونل در یک رینگ و ارزیابی اتصالات بین سگمنتی و بین رینگی در ظرفیت باربری تونل ها با تمرکز به تونل خط 4 متروی تهران M.S Download 1389/07/14
بررسی پارامترهای موثر در تحلیل پایداری تونل 4 غربی معدن زغالسنگ پـروده 5 طبــس M.S Download 1384
مدل ریاضی تعیین ناحیه اغتشاش‌یافته در اطراف چاه‌های نفتی تحت فشار داخلی M.S Download 1393/02/20
بررسی مکانیزم شکست تونلهای انتقال آب تحت فشار با تمرکز برتونلهای شماره 1 الی 4 تحت فشار پروژه هیدروالکتریک سد گتوند علیا M.S Download 1388/07/13
طراحی بازیابی پایه ها در روش اتاق و پایه با مطالعه موردی بر روی معدن مرکزی پروده طبس M.S Download 1388/07/14
مدل ریاضی رفتار زمانی فرایند نشت مواد تخریبی در پشت جبهه کارطویل M.S Download 1384
Determination of grout pressure and grout take and influence of effective parameters on the grout curtain at Upper Gotvand Dam using fluid flow modeling M.S Download 1388/07/13
بررسی شعاع موثر تزریق نفوذی به منظور ایجاد پرده آب بند در رسوبات آبرفتی اطراف تونلهای خط یک متر وی تهران M.S Download 1378
ارزیابی رفتار وابسته به زمان آمیزه سیمانی و نفوذ آن در درزه سنگی M.S Download 1393/05/04
مدل سازی مخزن آسماری میدان نفتی نفت شهر به منظور طراحی مسیر مناسب حفرچاه های افقی آن M.S Download 1383
تحلیل پایداری سه بعدی و طراحی مغار ترانسفورمر و گالری های ارتباطی آن در نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد سیاه بیشه با روش های عددی M.S Download 1386
بررسی کاربرد بتن سبکدانه در ساخت پوشش نگهداری سگمنتی تونل ها M.S 1386/07/09
بررسیهای ژئوتکنیکی و تعیین پارامترهای ژئومکانیکی نیروگاه دوم سد شهید عباسپور M.S Download 1373
بررسی و ارزیابی انتقال تنش از جبهه کار طویل بر روی تونلهای دسترسی مجاور M.S Download 1384
Showing 10 results.
of 1