بخش های دانشکده بخش های دانشکده

علی مرادزاده

علی مرادزاده

علی مرادزاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084565
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
آتنا بهرامی یاراحمدی تهیه مدل ژئومکانیکی جهت تحلیل پایداری یکی از چاه‌های نفتی ایران کارشناسی ارشد
علیرضا بردبار مدل سازی وارون دو بعدی فشرده داده های مغناطیسی کانسار سورک کارشناسی ارشد
خاطره دانایی بهبود روش های وارون سازی سه بعدی داده های گرانی و مغناطیس با مش بندی نا منظم و استفاده از الگوریتم های دو قطری سازی لنکزوس و گرادیان مزدوج دکتری
مهری فاتحی مطالعه ژئوشیمیایی سنگ منشاء و نفت افق های مخزنی بنگستان و آسماری میدان بی بی حکیمه کارشناسی ارشد
پیام گمار مطالعه تحلیلی اثر تخلیه/ تزریق بر پایداری چاه های تکمیلی در مخازن هیدروکربوری- مطالعه موردی در یکی از میادین نفتی ایران کارشناسی ارشد
محمدرضا اخوت پیش بینی تغییرات پارامترهای تولید در اثر بر هم کنش گاز و سیال مخزنی در حین تزریق دی اکسید کربن در عملیات ازدیاد برداشت نفت کارشناسی ارشد
علیرضا رحمتی ارزیابی مناطق مستعد زمین گرمایی نواحی اطراف کوه دماوند با تلفیق لایه های مختلف اکتشافی در محیط GIS کارشناسی ارشد
محمدتقی رحمتی زاد به کارگیری روشی جدید برای تفسیر و مدل‌سازی داده‌های مگنتوتلوریک به کمک پارامترهای سری و موازی تانسور امپدانس کارشناسی ارشد
مهتاب رشیدی فرد تخمین پارامترهای ناهمسانگردی سنگ مخزن با روش کندی-قطبش داده‌های پروفیل لرزه‌ای قائم با منبع متحرک کارشناسی ارشد
حمید صباغی جونی بکارگیری روش های هوشمند تلفیق داده های اکتشافی جهت شناسایی مناطق امید بخش کانی سازی مس در محدوده اکتشافی زفرقند استان اصفهان کارشناسی ارشد
الهام ثقفی مطالعه ژئوشیمیایی هیدروکربور مخازن آسماری و بنگستان میدان آغاجاری کارشناسی ارشد
یاسر سلیمی دلشاد بررسی اثر هیسترسیس بر خواص پتروفیزیکی سنگ مخازن هیدروکربنی دکتری
میثاق شهبازگهروئی تخمین فشار منفذی با استفاده از داده های لرزه ای سه بعدی پیش از برانبارش در یکی از میادین جنوب ایران کارشناسی ارشد
علی رضا شهنازی تخمین میزان تراوایی با استفاده از نگارهای پتروفیزیکی مرسوم و داده های نگار تصویری دو قطبی برشی برای یکی از مخازن جنوب ایران کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 2 8105394 0 05 نامشخص نامشخص 3983
اکتشاف منابع ژئوترمال 8105557 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
روش و ارائه تحقیق 8105391 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1399/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مباحث ویژه 8105291 2 02 هرهفته جمعه (16:00 - 18:00) 1399/04/13 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
وارون سازی لرزه ای در بازیابی مقاومت لرزه ای 8105639 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
اکتشاف مواد معدنی فلزی 8105555 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ژئوفیزیک زیست محیطی 8105415 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
متدهای اکتشاف سطحی 8105647 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مدیریت و طراحی پروژه های اکتشافی 8105606 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارآموزی 1 8105393 0 02 نامشخص نامشخص 3973
کارآموزی 2 8105394 0 02 نامشخص نامشخص 3973
اکتشاف منابع ژئوترمال 8105557 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
وارون سازی لرزه ای در بازیابی مقاومت لرزه ای 8105639 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اکتشاف مواد معدنی فلزی 8105555 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی 8105366 2 01 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1397/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
روش و ارائه تحقیق 8105391 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
متدهای اکتشاف سطحی 8105647 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
کارآموزی 1 8105393 0 22 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 21 نامشخص نامشخص 3963
اکتشاف منابع ژئوترمال 8105557 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2